Sucasne a ocakavane buduce trendy prilevu cinskych priamych investicii do Afriky

Type Journal Article - Medzinarodne vztahy
Title Sucasne a ocakavane buduce trendy prilevu cinskych priamych investicii do Afriky
Author(s)
Volume 10
Issue 4
Publication (Day/Month/Year) 2012
Page numbers 99
URL http://search.proquest.com/openview/5974499f8637f35b3b004eecfc209dd0/1?pq-origsite=gscholar
Abstract
Cínske investície vo svete naberajú na význame. Niektoré krajiny ich vnímajú ako príležitost, iné zas ako hrozbu. Najviac kritizované investície Cíny prúdia predovšetkým do afrických krajín a je za ne casto titulovaná novodobým kolonizátorom Afriky. Na základe sledovania nárastu cínskeho investicného záujmu v jednotlivých afrických ekonomikách v predkladanom clánku identifikujeme tie, ktoré sa do stredobodu cínskeho záujmu dostali len nedávno. Následne analyzujeme cínske investície v týchto štátoch zo sektorálneho hladiska a skúmame determinanty cínskych investícií v nich. Napokon na základe analýzy súcasných trendov cínskych investícií identifikujeme tie štáty, do ktorých možno ocakávat další nárast investícií a prichádzame k záveru, že Cína novodobým kolonizátorom Afriky nie je.

Related studies

»