"Made in Ukraine"-a tag in the functional or innovative garment?

Type Thesis or Dissertation - Bachelor of Science
Title "Made in Ukraine"-a tag in the functional or innovative garment?
Author(s)
Publication (Day/Month/Year) 2011
URL http://bada.hb.se/bitstream/2320/8928/1/2011.1.2.pdf
Abstract
Problem Since the globalisation has enabled apparel companies to purchase materials and goods from all around the world, the constant challenge is to find the most beneficial country and supplier who can provide the highest value to the lowest cost. There are however factors to be considered in the aspect of supplier selection and the decision is often made through assessment of nation-specific resources like labour costs, deliveries, trade restrictions and quality. It is important for apparel companies to relate the outcome of a supplier evaluation to the own company strategy or product characteristics as factors may be more or less crucial depending on the strategy or product type the company possess. With wages now increasing in Europe, Ukraine is predicted to become a new apparel-producing alternative for Swedish companies. However, there is no evident niche in Ukrainian apparel production, which can be set in the context of company and product characteristics. Purpose The purpose of this thesis is to perform a supplier evaluation of Ukraine and discuss what company and product characteristics that might be more suitable for producing apparel in Ukraine. Methodology A qualitative research has been carried out on a MFS scholarship for eight weeks in Ukraine. The empirical findings are based upon semi-structured interviews with five experts and observations and interviews in six factories. A supplier evaluation model is created upon the existing theories and the empirical results are discussed in the context of company and product characteristics. Conclusion A company should consider evaluating multiple factors and the interrelationships between the factors in ability to reach a fulfilling supplier selection. It can be argued that there are predominantly characteristics found to suit companies with the cost leadership strategy or functional products. Furthermore, because of trade rules and a low access to materials most Ukrainian factories work on Cut-Make contracts with foreign customers.Problem: Globaliseringen av klädindustrin har bidragit till att klädföretag köper material och färdiga plagg från länder runt om i världen. Det är en ständig utmaning att hitta det landet och den tillverkaren som erbjuder det högsta värdet till den lägsta kostnaden.Det finns många olika faktorer som man bör ta hänsyn till i ett leverantörsval och beslutet är oftast taget genom utvärdering av nationsspecifika resurser som lönekostnader, leveranser, kvalitet och handelshinder. Det är viktigt för företag att utvärdera länder och leverantörer utefter företagets egna strategier och produkternas karaktär eftersom olika faktorer vid leverantörsutvärdering kan vara olika viktiga beroende på företag och produkter. När lönekostnaderna stiger i övriga Europa framträder Ukraina som ett möjligt produktionsland som spås en framtid som ett alternativ för svenska klädföretag. Ukraina har däremot ingen klar nisch, vilket är intressant att titta närmare på i samband med olika företagsstrategier och produkttyper. Syfte: Syftet med studien är att göra en leverantörsutvärdering av Ukraina som klädproducent och diskutera vilka företagsstrategier och produkttyper som kan lämpa sig bäst för produktion i Ukraina. Metod: Uppsatsen är skriven på ett MFS-stipendium under åtta veckor i Ukraina. Det empiriska resultatet är baserat på semi-strukturerade intervjuer och observationer i sex stycken klädesfabriker och intervjuer med fem stycken experter. En modell för leverantörssutvärdering är skapad från existerande teorier och det empiriska resultatet av utvärderingen diskuteras i samband med olika företagsstrategier och produkttyper. Slutsatser: Ett företag bör överväga att utvärdera flera faktorer och deras inbördes samband för att kunna uppnå ett tillfredsställande leverantörsval. Det har påfunnits flest karaktärsdrag som passar företag med en kostnadsstrategi eller funktionella produkter. På grund av handelsregler och dålig tillgång till material jobbar de flesta ukrainska producenter med Cut-Make kontrakt mot utländska kunder.

Related studies

»