Concerns of the elderly in the Philippines

Type Journal Article - Philippine Social Sciences Review
Title Concerns of the elderly in the Philippines
Author(s)
Volume 56
Issue 1
Publication (Day/Month/Year) 2009
URL http://journals.upd.edu.ph/index.php/pssr/article/viewFile/1279/1616
Abstract
Ang patuloy na paglaki ng bilang ng mga matatanda
ay nangangahulugan din ng paglawak ng mga kaakibat na
isyu na dapat matugunan. Dahil ang mga matatanda ay
mahalagang bahagi pa rin ng komunidad, ang kanilang mga
pangangailangan ay dapat bigyan ng kaukulang pansin at
malalim na pang-intindi. Ang pag-galang sa mga matatanda
ay isa sa mga mahahalagang kaugaliang makakapagbigay
ng inspirasyon sa pag-unawa ng kanilang kasalukuyang
kalagayan. Ang mga isyu na hinaharap ng mga matatanda
ay malawak at magkakaugnay. Bukod sa pensyon, at mga
pangangailangang pinansiyal, mahalagang bagay rin sa
kanila ang kalusugan at ang pagkakaroon ng tagapangalaga.
Ang mga matatanda ay hindi dapat tingnan bilang
pabigat sa komunidad, sa halip ay maaari pa rin silang
maging kapaki-pakinabang na mamamayan kahit sa
pinakasimpleng paraan. Kailangang bigyang pansin ang mga
programa at patakaran ng pamahalaan na mahalagang
makakatulong sa kabuhayan ng mga matatanda,
kinakailangang malaman at maintindihan ng maayos ang
kanilang kalagayan at mga isyung kanilang kinakaharap at
ito ang magiging pangunahing layunin nitong papel.

Related studies

»