Đời sống của người cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn già hóa dân số

Type Journal Article - VNU Journal of Social Sciences and Humanities
Title Đời sống của người cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn già hóa dân số
Author(s)
Volume 2
Issue 1b
Publication (Day/Month/Year) 2016
Page numbers 26-42
URL http://journal.ussh.vnu.edu.vn/index.php/vjossh/article/view/97
Abstract
Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số với tỷ lệ người cao tuổi chiếm trên 10% dân số. Tốc độ già hóa dân số nhanh sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Ngân sách nhà nước sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, hưu trí, trợ cấp, an sinh xã hội. Người cao tuổi không có tích lũy vật chất, đa phần vẫn phải làm việc kiếm sống, sức khỏe kém, rất dễ bị tổn thương trước những rủi ro kinh tế, xã hội. Bài viết tập trung tìm hiểu những vấn đề cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như một số chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện việc thực hiện và xây dựng các chính sách chăm sóc người cao tuổi trước bối cảnh già hóa dân số diễn ra rất nhanh ở Việt Nam.

Related studies

»