Central Data Catalog

Citations

Showing 1-1 of 1
Journal Article
Ma, Enbo, Liping Ren, Wensheng Wang, Hideto Takahashi, Yukiko Wagatsuma, Yulin Ren, Fei Gao, Fangfang Gao, Wenrui Wang, and Lifu Bi. "Demographic and Socioeconomic Disparity in Knowledge About Tuberculosis in Inner Mongolia, China." Journal of Epidemiology 25, no. 4 (2015): 312-320.
Showing 1-1 of 1