Utbildning - vägen bort från sexuellt våld? En kvalitativ innehållsanalys om huruvida det finns ett samband mellan utbildningsnivån och undervisningsinnehållet för att motverka förekomsten av olika former av sexuellt våld i Etiopien

Type Thesis or Dissertation
Title Utbildning - vägen bort från sexuellt våld? En kvalitativ innehållsanalys om huruvida det finns ett samband mellan utbildningsnivån och undervisningsinnehållet för att motverka förekomsten av olika former av sexuellt våld i Etiopien
Author(s)
Publication (Day/Month/Year) 2017
URL http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8898344&fileOId=8898617
Abstract
I dagens samhälle förekommer olika former av sexuellt våld. I den här uppsatsen
granskas två former av sexuellt våld mot kvinnor; kvinnlig könsstympning och sexuellt
våld i nära relation. Förekomsten av dessa två våldstyper kommer granskas i ljuset av
utbildningsfrågan. De övergripande frågeställningarna är:
- Går det att finna ett samband mellan utbildningsnivån och förekomsten av
kvinnlig könsstympning samt sexuellt våld i nära relation i Etiopien?
- Hur stor påverkan har undervisningsinnehållet på befolkningens kunskaper om
sexuella rättigheter i Etiopien?
- Vad kan man få ut av innehållsanalysen genom att applicera Nussbaums
kapacitetsmodell på undersökningen?
Syftet är att genom en kvalitativ innehållsanalys, där Martha C. Nussbaums
kapacitetsmodell agerar teori, få en djupare förståelse för om det finns några samband
mellan utbildning och förekomsten av kvinnlig könsstympning respektive sexuellt våld i
nära relation inom Etiopien. Förutom två intervjuer med personer som arbetar med
människorättsfrågor i Etiopien består mitt material av ett flertal rapporter och tidigare
forskning inom området.

Related studies

»